> دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iautb.ac.ir
عنوان انگليسى iautb.ac
عنوان فارسى دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
توضيحات این مجموعه عظیم دانشگاهی در سالهای اخیر بهترین مرکز نیروهای متعهد و متخصص بوده است و در این خصوص نیازهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را در زمینه های مختلف مرتفع نموده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader