> سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://km.mefa.ir
عنوان انگليسى km.mefa
عنوان فارسى سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
توضيحات تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای همکاریهای اقتصادی .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader