استان کرمانشاه در غرب کشور ایران قرار دارد این استان از شمال با کردستان از مشرق با همدان از جنوب شرقی با لرستان و از جنوب با ایلام همسایه است و در غرب نیز با کشور عراق هم جوار است استان کرمانشاه بخشی از رشته کوه زاگرس است .