این سایت مربوط به سازمان ناسا می‌باشد و از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی تجارت با سازمان ناسا ، منابع علمی ، تحقیقاتی تکنولوژی ناسا و سایر اخبار آن اطلاعاتی جمع‌آوری نموده و درباره‌ی مراکز فضایی و برنامه‌های آن اطلاعاتی کسب کنید و سؤالات خود از طریق این مرکز پاسخ دهید. از طریق این سایت می‌توانید به سایر وِب سایت‌های جالب ناسا متصل شوید و از کارت‌های الکترونیکی و گالری هنری آن نیز استفاده نمایید.این سایت اطلاعاتی درباره‌ی شرایط آب وهوایی آثروسل‌ها ، ابرها ، بارش‌ها ، سنجش از دور و… به شما ارائه می‌دهد.