> شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sk-fair.ir
عنوان انگليسى sk-fair
عنوان فارسى شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی
توضيحات بر اساس کتیبه های هخامنشی و نوشته های برخی از مورخان یونانی، «قهستان» خاستگاه و زیستگاه یکی از اقوام ایرانی به نام «ساگارت» بوده و بخشی از چهاردهمین ساتراپ نشین هخامنشی به شمار می آمده است.در گذشته، قهستان، نام سرزمنیهای جنوب خراسان شامل ولایات خواف، گناباد، بجستان،‌کاشمر، طبس، فردوس، قاین، ‌طبس مسینا، ‌بیرجند و نهبندان بوده است. این نام بیشتر به محدوده کوچکتری یعنی ولایت قاینات و بیرجند اطلاق می شده و به سبب کوهستانی بودن به این نام (قهستان معرب کهستان = کوهستان) خوانده شده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader