آدرس سازمان :<br /> بوشهر چهارراه کشتیرانی سازمان حمل و نقل و پایانه ها<br /> <br /> تلفن : 3-2531281<br /> نمابر : 2531286<br /> <br /> پست الکترونیک boushehr@tto-ir.org<br /> <br /> کد پستی : 7514654317