مشورت و شورا به عنوان یک پدیده اجتماعی به اندازه تاریخ بشری قدمت دارد . این پدیده در جامعه ایرانی از ابعاد و سطوح متفاوتی برخوردار است . برای بررسی جایگاه شوراها در فرهنگ ایرانی باید سطوح تصمیم گیری و فعالیت های موجود در جامعه ایرانی را مدنظر قرار داد