دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل<br /> ایران: استان مازندران، بابل، خیابان شریعتی<br /> کد پستی: 47144<br /> صندوق پستی: 484<br /> تلفن: 4- 3232071- 0111<br /> دور نگار: 3234201-0111<br /> Email: nit@nit.ac.ir<br /> webSite: http://www.nit.ac.ir