دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد ترم مهر لازم است در ابتدا مبلغ شهریه ثابت خود را واریز نموده و سپس فیش واریزی را تحویل حسابداری داده تا مجوز ثبت نام صادر گردد. در غیر این صورت قادر به ثبت نام ترم جاری نمی باشند.