موقعیت خاص استان کرمان از نظر منابع انسانی متخصص، توان معدنی و کشاورزی، جاذبه های سیاحتی اقتصادی متکی بر تولید را برای این منطقه به ارمغان آورده است.