انواع اکسترودر، خطوط اکستروژن برای لوله و پروفیل، خطوط اکستروژن برای غلاف کاری سیم و کابل، قطعات برای خطوط اکستروژن