طراحی و اجرای سیستم های دیسپاچینگ و مراکز SCADA, سیستم های کنترل محلی (LCU) و کنترل گسسته DCS, سیستم های فیلدباس, سیستم های کنترل و ابزار دقیق نیروگاه های آبی, سیستم های اتوماسیون صنعتی، تولید پایانه های دوردست (RTU), کامپیوترهای صنعتی