آدرس کامل : الوند- میدان خرمشهر -بلوارمعلم- مدیریت آموزش وپرورش شهرستان البرز<br /> <br /> تلفن : 2223131- 0282<br /> <br /> نمابر : 2222131- 0282<br /> <br /> کدپستی : 3613- 4- 34319