تولید کننده کودهای مایع و جامد جنوبگان<br /> تولید 25 نوع کود مایع تخصصی و عمومی<br /> کود های سوسپانسیون و آلی غنی شده <br /> نماینده کودهای سیکو بلژیک<br /> دارای آزمایشگاه برای تجزیه آب و خاک و برگ و گیاه<br /> مشاوره کنترل آفات و تغذیه گیاهی