اداره مستقل بازرگانی استان چهارمحال وبختیاری در دی ماه 1355 تشکیل وپس ازاستخدام بخشی ازنیروی انسانی مورد نیازعملآ فعالیت خود راازاول سال 1356 آغاز نمود.