از 174 هزار هکتار جنگلهای استان مقدار 35 هزار هکتار جنگل نیمه انبوه و 46650 هکتار جنگل تنک و 92350 هکتار جنگل مــخروبه به شــمـار می آیدکه بطور خلاصه 100 هــزار هـکـتــار از جنگلهای استان در دو شهرستان سردشت با80 هزارهکتار و پیرانشهر20 هزارهکتار پراکنده شده اند.