در سال 1326یک دستگاه بی سیم در اداره پست جهت ارتباط دهی محوطه یاسوج راه اندازی گردید ودر سال 1347 مورس وارد استان شد که درسال 1352اولین خط فیزیکی بین یاسوج ونوراباد دایر گردید که FXاستانداری ودو FXخط ارتباطی یاسوج – شیراز ،یاسوج -تهران ،یاسوج – نورآباد ویاسوج – دوگنبدان روی آن برقرار گردید که در مهرماه سال 1356اولین مرکز تلفن 1000شماره ای در یاسوج راه اندازی گردید تا اینکه در سال 1375سیستم آنالوگ به دیجیتالی تغییرپیدا نمود که تا پایان شهریور 1386 تعداد مشترکین تلفن ثابت به 727/123شماره ومشترکین تلفن همراه به665/110شماره دراستان رسیده است.