وظایف واختیارات دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان عبارت است از: <br /> - سیاست گذاری در زمینه مدیریت بحران استان با تبعیت از سیاستهای ملی<br /> ـ هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه شهرستان ها<br /> -مدیریت بحران های انسانی در مراحل پیشگیری، مقابله و بازسازی با همکاری ستادهای شهرستانها و سازمان های مسئول امور تخصصی مدیریت بحران