> مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.darman-razavi.ir
عنوان انگليسى darman-razavi
عنوان فارسى مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
توضيحات مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان در دوبخش درمان مستقیم وغیرمستقیم به بیمه شدگان ارائه خدمت می دهد.در حال حاضراین مدیریت در دو بخش درمان مستقیم ودرمان غیرمستقیم فعالیت دارد .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader