مدرسه ابتدایی دخترانه امام حسین (علیه السلام) - سرخس :خراسان رضوی