وزارت علوم تحقیقات و فناوری/موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند:<br /> <br /> توسعه آموزش های عالی و به کار گیری روش های نوین آموزشی همچون آموزش های مجازی و از راه دور،علمی – کاربردی و آموزش های عالی آزاد نشان از رویکردی نوین در سیاست های آموزشی کشور در تربیت افرادی توانمند و متخصص در حوزه های گوناگون علم ،هنر و فناوری به دور از مدرک گرایی دارد چراکه جامعه امروز کشور عزیز ما بیش از هر زمان دیگر به دلیل قرار گیری در بزرگراه توسعه نیازمند دانش آموختگان حرفه ای و متخصصین کارا و توانمند در عرصه های هنر و فناوری است.<br /> کارایی و موفقیت راهبردهای توسعه هنر،علم،صنعت و فناوری در برنامه های توسعه کشور مستلزم آن است که مراکز و موسسات آموزش عالی جدیدی به منظور پر نمودن خلا دانش تخصصی در سطوح گوناگون و با به کارگیری شیوه های نوین آموزشی ، با ارایه برنامه ها و دوره های آموزش منحصر به فرد ایجاد شود.