> موسسه آموزش عالی خاوران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://khi.ac.ir
عنوان انگليسى khi.ac
عنوان فارسى موسسه آموزش عالی خاوران
توضيحات مـوسسـه آمـوزش عــالـی خاوران وابـسته به وزارت علوم، تحـقیقـات و فنـآوری با جـذب اساتید زبـده و متخصص و با هـدف تعـلیم و تربیـت نیـروی انسانی توانمند و مبـتـکر هر سـاله از طـریق کنـکور سـراسـری ( سـازمـان سـنجــش آمــوزش کـشـور ) اقـدام به جـذب دانـشجـو مـی نـمایـــد .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader