مـوسسـه آمـوزش عــالـی خاوران وابـسته به وزارت علوم، تحـقیقـات و فنـآوری با جـذب اساتید زبـده و متخصص و با هـدف تعـلیم و تربیـت نیـروی انسانی توانمند و مبـتـکر هر سـاله از طـریق کنـکور سـراسـری ( سـازمـان سـنجــش آمــوزش کـشـور ) اقـدام به جـذب دانـشجـو مـی نـمایـــد .