> شهرداری تربت جام
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sh-torbatjam.ir
عنوان انگليسى sh-torbatjam
عنوان فارسى شهرداری تربت جام
توضيحات تربت جام، کهن دیار عرفان، واقع در شمال شرقی گستره پهناور ایران زمین به مانند شهرها و مناطق دیگر آن با حوادث و فراز و نشیبهای تاریخی و روند شکل گیری تدریجی مواجه بوده است.دورانی که این شهر، روستایی کوچک به نام معدآباد نامیده می شد و رونق چندانی نداشت، مردی بیدار دل به نام احمد در سکوت آرام کوهسار بزد با ریاضت شائقه خود را برای امری مهم آماده می ساخت.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader