شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (سهامی خاص) بر اساس اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 11/03/73 تحت شماره 10529 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.