برنامه‌ای فرهنگی و هنری از سوی سازمان ملی جوانان و با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و استفاده از ظرفیت بالای شبکۀ جهانی اینترنت و جذابیت و کاربرد گستردۀ آن در میان نسل جوان به صورت فراگیر