جهاد دانشگاهی بعنوان نهادی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی، مظهری از تبلور تفکر خودباوری در نسل جوان ، بویژه متخصصین متعهد کشور است.