سامانه سرویسهای الکترونیک استان اصفهان در راستای طرح دولت الکترونیک و به درخواست استانداری استان اصفهان توسط شرکت رهنما در نیمه اول تابستان هشتاد و سه راه اندازی شده است. این سیستم باهدف ارائه خدمات سازمانها وشرکتهای دولتی به ارباب رجوع عام از طریق وب می باشد. همچنین با اهداف حذف هزینه های اضافی تسریع درروندانجام اطلاع رسانی دقیق و واضح مراحل ومدارک موردنیاز، امنیت اطلاعات و کاهش ترافیک شهری و... پیاده سازی واجرای این پروژه صورت گرفته است. باارزوی فردایی بهتر برای ایران اسلامی امیداست این جایگاه قسمتی ازنیازهای شما شهروندان گرامی رابرطرف سازد.