آفتاب
نشانى اينترنتى www.oko.ir
عنوان انگليسى oko.ir
عنوان فارسى حرفه ای ترین جامعه مجازی ایرانی ها
توضيحات oko.ir جایی است برای احساس لذت از اینترنت
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader