ترک اعتیاد، رفتارها و بیماری های پرخطر، کاهش جرم و ...