این سایت مربوط به انجمن عمومی فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش می‌باشد. هدف از تأسیس این مرکز حمایت از ورزش در سراسر جهان ، افزایش سطح آگاهی افراد در این زمینه و مشارکت و همکاری در فعالیت‌های ورزشی می‌باشد. اطلاعات موجود در این سایت به دو زبان انگلیسی و فرانسه قابل دسترسی می‌باشد. سایت مزبور به ارائه‌ی اخبار و رویدادهای ورزشی پرداخته و اطلاعاتی در خصوص اعضای این فدراسیون در اختیار کاربران قرار می‌دهد. هم‌چنین کتب و انتشارات این انجمن را نیز معرفی می‌نماید.