آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که چرا سوگند با فعل خوردن همراه است د بهتر توضیح بدهیم ، چرا میگویم سوگند خوردن یا سوگند بخور که فلان کار رو تو نکردی د علت این مسئله را در گذشته …

آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که چرا سوگند با فعل خوردن همراه است د بهتر توضیح بدهیم ، چرا میگویم سوگند خوردن یا سوگند بخور که فلان کار رو تو نکردی د علت این مسئله را در گذشته میتوان پیدا کرد .

در زمانهای قدیم زمانی که میخواستند صحت کلام شخصی را به اثبات برسانند ، به او مایعی که ترکیب یافته از مواد شیمیایی بود ، می دادند تا بخورد د اگر این شخص پس از خوردن این مایع زنده میماند میگفتند این شخص راست می گفت ولی اگر میمرد ، میگفتند خوب دروغ میگفته که نتوانست از عهده این مایع شیمیایی جان سالم به در ببرد .از این موقع هست که کلمه سوگند با خوردن همراه است .