فراهانی آقا غلامحسین

در عهد قاجار زندگی می كرد. وی برادر زاده آقا علی اكبر فراهانی بود. غلامحسین نوازنده تار بود و ردیف موسیقی تدریس می كرد. نواختن تار و ردیف و موسیقی را نزد عمویش، آقا اكبر فراهانی …

در عهد قاجار زندگی می كرد. وی برادر زاده آقا علی اكبر فراهانی بود. غلامحسین نوازنده تار بود و ردیف موسیقی تدریس می كرد. نواختن تار و ردیف و موسیقی را نزد عمویش، آقا اكبر فراهانی فرا گرفت. شاگردانش میرزاعبداله و میرزاحسینقلی ( بعد از ازدواج ایشان با مادر آنها) بودند.

از دیگر شاگردان او می توان نعمت اتابكی، یوسف صفایی، محمد مستوفی و ملیحه را نام برد. شیوه او در تار نوازی بسیار تكنیكی می باشد.