جنسیت: مرد
نام پدر: محسن بهشتی
تولد و وفات: (۱۲۷۷ -مقتول ۱۳۲۶) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: واعظ و از بنیان‌گذاران مدارس جدید
پس از تحصیلات مقدماتی …

جنسیت: مرد
نام پدر: محسن بهشتی
تولد و وفات: (۱۲۷۷ -مقتول ۱۳۲۶) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: واعظ و از بنیان‌گذاران مدارس جدید
پس از تحصیلات مقدماتی به فراگرفتن علم حکمت الهی پرداخت و یک دورهٔ کامل فلسفه را نزد آخوند ملا صالح فریدنی آموخت. وی در بیست و دو سالگی به مکهٔ معظمه مشرف شد و هنگام بازگشت به هندوستان رفت. مدت دو سال در آنجا تحصیل نمود و مدرسه‌ای به سبک جدید و به نام خودش در بمبئی تأسیس کرد. او کتابی به نام "من‌الحق الی‌ الحق" برای بیداری مسلمانان نوشت که فرقهٔ اسماعیلیه را بر ضد خود برانگیخت و منجر به تبعیدش از هندوستان و بازگشت به ایران شد. ملک المتکلمین در بوشهر با سید جمال‌الدین اسدآبادی ملاقات کرد. سپس به اصفهان رفت و به موعظه پرداخت. وی بعد از مخالفت‌هائی به آذربایجان و از آنجا به تهران و سپس بادکویه رفت و با طالبوف دیداری داشت و به کمک تجار ، مدرسهٔ ایرانیان بادکویه را تأسیس کرد. بعد از مدتی از رفتن وی به اروپا ممانعت شد و او از عشق‌آباد به مشهد رفت. وی از مشروطه‌خواهان و ناطقی زبردست بود. سرانجام بعد از به توپ بستن مجلس به فرمان محمد علی‌شاه او را ، در باغ شاه خفه کردند. از دیگر آثارش: "رویای صادقه" با مشارکت سید جمال‌الدین واعظ اسدآبادی و حاج‌ فاتح‌الملک و اسدالله‌خان.