جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۸۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: قفقیه و محدث حنفی
وی از اصحاب محمد بن حسن شیبانی و از راویان جریر بن عبدالحمید رازی (م ۱۸۸ق) است. او …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۸۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: قفقیه و محدث حنفی
وی از اصحاب محمد بن حسن شیبانی و از راویان جریر بن عبدالحمید رازی (م ۱۸۸ق) است. او را از عقلای اهل ری و از محدثان مورد اعتماد شمرده‌اند. ذهبی در "تاریخ الاسلام" و ابن حجر در "لسان‌المیزان" سال مرگ وی را پس از ۲۶۰ق ذکر کرده‌اند. از آثارش: "کتاب الشفعهٔ"؛ "کتاب المخارج"؛ "کتاب الخراج"؛ "مختصر"ی در فروع.