جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم ، دانشمند ، شاعر
شاه طاهر دکنی انجدانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم ، دانشمند ، شاعر
شاه طاهر دکنی انجدانی