جنسیت: مرد
نام پدر: ملامحمد محسن بن نظام‌الدین قرشی
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
وی از علماء بزرگ عهد شاه سلطان حسین صفوی …

جنسیت: مرد
نام پدر: ملامحمد محسن بن نظام‌الدین قرشی
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی
وی از علماء بزرگ عهد شاه سلطان حسین صفوی و معاصر صاحب "ریاض" بود. پس از وفات جدش نظام‌الدین محمد ، صاحب "نظام‌الاقوال" ، پدرش ملامحمدمحسن به جای او عهده‌‌دار امر تدریس در حضرت عبدالعظیم در شهر ری شد و چون پدرش از دنیا رفت صاحب عنوان به جای او نشست و به تدریس مشغول شد. از آثارش: "الحدیدهٔ‌الحسینیهٔ فی قطع لسان اعوان الامویهٔ" ، به عربی و ترجمه‌اش به فارسی به نام "المقمعهٔ الحسینیهٔ"؛ "الدرهٔ العلویهٔ فی‌الامامهٔ" ، در اثبات حقانیت اثنی عشریه.