جنسیت: مرد
تخلص: امری
تولد و وفات: ( ... - ۹۹۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و شاعر
در علوم غریبه‌دست داشت و به همین جهت به طریقهٔ نقطوی گرویده بود. فقهای متعصب …

جنسیت: مرد
تخلص: امری
تولد و وفات: ( ... - ۹۹۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم و شاعر
در علوم غریبه‌دست داشت و به همین جهت به طریقهٔ نقطوی گرویده بود. فقهای متعصب معاصرش او را به کفر و الحاد متهم ساختند و شاه طهماسب صفوی را بر آن داشتند که در سال ۹۳۲ق فرمان به کور کردنش داد. پس از کوری منزوی شد تا آنکه عوام‌الناس به او هجوم بردند و او را کشتند. شعر می‌گفت و رساله‌ای دیگر در ذکر و فکر و جواب "مرآهٔ‌الصفا" نوشته است.