جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و نوازنده
از نخستین و بهترین شاگردهای لومر بود. وی قره‌نی کوچک می‌زد و …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و نوازنده
از نخستین و بهترین شاگردهای لومر بود. وی قره‌نی کوچک می‌زد و پیانو می‌نواخت و در تعلیم تمام اسباب‌های بادی دست داشت. او بعدها رئیس موزیک عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما شد و بر آوردن آلات موسیقی نظام سفری به خارج از ایران رفت. سلیمان خان مدتی هم رئیس موزیک علاء‌الدوله و چندی نیز رئیس موزیک گارد سلطنتی بود. حسین سنجری از شاگردان وی بوده است.