جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۵۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
معروف به نورا. از شاگردان میرعماد بود و خط نستعلیق را خوش می‌نوشت. پس از قتل میرعماد از اصفهان …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۵۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
معروف به نورا. از شاگردان میرعماد بود و خط نستعلیق را خوش می‌نوشت. پس از قتل میرعماد از اصفهان به لاهیجان رفت اما بعد از مدتی به دستور شاه عباس برای کتابت قرآنی به خط نستعلیق به اصفهان بازگشت. نورا ظاهراً در زمان خود شهرت فراوانی داشته و به خوشنویس ایران ملقب بوده است. از آثار او: یک مجموعه "دیوان" حافظ و "دیوان" مغربی و "دیوان" اوحدی ، به قلم کتابت خفی خوش ، با رقم: "الفقیر نورالدین محمد اللاهیجی... تمت هذه النسخهٔ لشریفهٔ علی ید اضعف عبادالله‌الغنی ، نورالدین محمد لاهیجانی فی سنهٔ ۱۰۳۲ من‌الهجرهٔ"؛ یک قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خفی ممتاز ، بار قم: "کتبه‌العبد نورالدین محمد اللاهیجی الملقب بخوشنویس ایران غفرالله ذنوبه ، ... ، مرقوم قلم شکسته رقم شد ، فی سنهٔ ۱۰۳۹"؛ یک نسخه "نگارستان" قاضی احمد غفاری ، به قلم کتابت خوش ، با رقم:"... نوراء المنشی اللاهیجی"؛ چهارقطعه به قلم‌های چهاردانگ و سه دانگ و دو دانگ عالی و خوش با رقم‌های:"کتبه نورالدین محمد لاهیجی" و "مشقه نوراء لاهیجی" و "برسم یادگار جهت برادر عزیز خواجه علی بیک نوشته شد. مشقه نورالدین محمد لاهیجی"؛ سه قسم اول از دورهٔ کامل یک نسخه "جامع‌الحکایات" محمد عوفی ، به قلم نیم دو دانگ خوش ، با رقم‌های :"تم قسم الاول من جامع‌الحکایات و لوامع‌الرویات...فی منتصف ذی‌حجهٔ‌الحرام ثمان و اربعین و الف" و "تمام شد قسم دوم از کتاب جامع‌الحکایات و لوامع الروایات... فی منتصف شعبان سنهٔ خمسین و الف... نورالدین محمد اللاهیجی..."و "تمام شد قسم سوم از کتاب جامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات... نورالدین محمداللاهیجی...".