جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا کاظم/محمد کاظم مستوفی الممالک
تخلص: مایل
تولد و وفات: ( ... - قبل از ۱۲۵۰) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل او از آشتیان است. …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا کاظم/محمد کاظم مستوفی الممالک
تخلص: مایل
تولد و وفات: ( ... - قبل از ۱۲۵۰) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل او از آشتیان است. مایل مدتی سمت استیفاء و پیش‌کاری عباس میرزا را داشت. در حدود ۱۲۳۸ق مأمور عقد عهد نامهٔ اول ارزته‌الروم با دولت عثمانی شد. عباس میرزا مدتی او را به پیشکاری فرزندش ، محمد میرزا گماشت ولی قبل از به سلطنت رسیدن محمد شاه (۱۲۵۰ق) درگذشت. مایل از ارادتمندان مجذوب علیشاه بود و علاوه بر نظم ، در نثر نیز دست داشت. او قصاید بسیاری را در مدح امیرالمؤمنین علی (ع) و بعضی از بزرگان کشور دارد. از آثار او "دیوان" شعر.