جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۷۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مردی عارف و از اهالی قریه دیزآباد بین مشهد و نیشابور بود و از معاصران شاه‌‌عباس اول. از آثار …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۷۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مردی عارف و از اهالی قریه دیزآباد بین مشهد و نیشابور بود و از معاصران شاه‌‌عباس اول. از آثار وی: "دیوان" شعر ، مثنوی "طلوع‌‌الشمس" یا "طوالع‌‌الشمس".