جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
او از شاعران معروف عهد خود بود. صادقی افشار ، کتابدار شاه‌عباس در نزد او شاگردی می‌کرد. حافظ …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
او از شاعران معروف عهد خود بود. صادقی افشار ، کتابدار شاه‌عباس در نزد او شاگردی می‌کرد. حافظ به ‌‌لهجه‌‌‌‌های مختلف از جمله گویش قزوینی شعر می‌‌گفت و در اقسام شعر دست داشت ، قصیده‌‌ای که به‌‌ هفت لهجه در مدح خان احمدخان گیلانی سروده ، معروف است. برخی از شاعران آن‌‌زمان از روش وی تقلید می‌‌کردند.