جنسیت: مرد
نام پدر: نجم‌الدین عبدالغفار
تولد و وفات: ( ... - ۹۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مرد فاضل و نیکو قریحه‌ای بوده و از تاریخ نیز سر رشته داشته …

جنسیت: مرد
نام پدر: نجم‌الدین عبدالغفار
تولد و وفات: ( ... - ۹۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مرد فاضل و نیکو قریحه‌ای بوده و از تاریخ نیز سر رشته داشته است. در پایان عمر به زیارت خانۀ خدا رفت و در راه بازگشت به سرای باقی شتافت. از آثار وی: تاریخ "نگارستان"؛ "تاریخ جهان‌آرا".