پیام تبریک روز مهندس کامپیوتر متن ادبی در مورد روز مهندس

پیام تبریک روز مهندس کامپیوتر| روز مهندس بر تمام مهندسان مبارک باد. در ادامه چند متن تبریک روز مهندس برای مهندسان نرم افزار و کامپیوتر آورده شده است که با هم می خوانیم.

نرم افزار ادغام زیبایی از هنر و مهندسی است.

بیل گیتس

روز مهندس بر مهندسان نرم افزار مبارک

4 سال

40 موضوع

400 آزمایش

4000تکلیف

40000 ساعت

یک فرد عادی قادر به انجام اینها نخواهد بود،

آن ابر انسانها،«مهندس» نامیده می شوند.

روز مهندس مبارک

هر احمقی می تواند کدی بزند که کامپیوتر بفهمد، برنامه نویس خوب کسی است که کدش را انسانها هم بفهمند.

روز مهندس بر تمام برنامه نویسان مبارک

آینده دنیا امروزه در دستان سیاست مداران نیست، در دست سلاح و موشک و تفنگ و زور هم نیست

آینده دنیا در دستان مهندسان کامپیوتر است.

روز مهندس بر مهندسان کامپیوتر مبارک