حباب لامپ گل

ساخت حباب لامپ به شکل گل

وسایلی که نیاز دارید ساخت حباب لامپ کاغذهای کاپ کیک ( بزرگ و کوچک ) لامپ‌های رشته‌ای قیچی چاقو مرحله‌ی یک برای ساختن برگ‌ها یک کاغذ کوچک کاپ کیک را دو بار از وسط تا کنید و با زدن برشی در پایین کاغذ تا شده شکلی مانند برگ درست کنید. مرحله‌ی دو برای درست کردن گل‌های هشت گلبرگی – سه بار یک کاغذ کاپ کیک را از وسط تا کنید و با ایجاد برشی در محل تا شده در بالای کاغذ گلتان را درست کنید. مرحله‌ی سه برای درست کردن یک گل 16 گلبرگی – یک کاغذ بزرگ کاپ کیک را 4 بار از وسط تا کنید و با ایجاد برشی در بالای کاغذ قسمت پایین آن را به شکل گل کنید. مرحله‌ی چهار یک شکل X کوچک در مرکز هر کاغذ ایجاد کنید. مرحله‌ی پنج کاغذهای کاپ کیک را به صورت لایه‌ای دور حباب لامپ‌ها قرار دهید تا گل درست کنید.