آیا می‌دانستید

آیا می دانستید....

آیا می دانستید بیشتر اشخاصی که در غرب نو اوری کرده‎اند در شرق و بیشتر اشخاصی که در شرق نو اوری کرده اند در غرب جرقه نو اوریشان زده شده!

سید عبد الرضا بنی صدر