شجاعت یعنی این ؟

اولین نفری بود که برگه امتحان انشایش را به معلم تحویل داد. در برگه امتحانش تنها یک جمله نوشته شده بود. « شجاعت یعنی این ».
.
.
.
.
.

موضوع امتحان انشا شجاعت بود.

ماهدخت

اولین نفری بود که برگه امتحان انشایش را به معلم تحویل داد. در برگه امتحانش تنها یک جمله نوشته شده بود. « شجاعت یعنی این ».

.

.

.

.

.

موضوع امتحان انشا شجاعت بود.

ماهدخت