دنیای شگفت دفاتر ازدواج

آیا می‌دانستید که ثبت ازدواج در ایران اجباری است و یک عاقد هرگز بازنشسته نمی‌شود؟
تابلوهای سبز کوچک روی ساختمان‌های شهر، مشخصه دفتر ثبت رسمی ازدواج است!
هیچ عاقد زنی در کشور …

آیا می‌دانستید که ثبت ازدواج در ایران اجباری است و یک عاقد هرگز بازنشسته نمی‌شود؟

تابلوهای سبز کوچک روی ساختمان‌های شهر، مشخصه دفتر ثبت رسمی ازدواج است!

هیچ عاقد زنی در کشور وجود ندارد!

ازدواج اقلیت‌های دینی که در کشور ایران زندگی می‌کنند، نیز الزاما باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود.

یک مهریه پیشنهادی در یک دفتر ثبت ازدواج، شاهرگ برادر داماد بوده است.

هموطنان یهودی ما نیز در ثبت ازدواج، مهریه لحاظ می‌کنند.

بسیاری از دفاتر ازدواج و طلاق دارای یک سردفتر است اما الزاما باید دو تابلوی جداگانه داشته باشد.

بسیاری از سردفتران ازدواج و طلاق هنوز نمی‌دانند آیا سن قانونی اجباری برای بازنشستگی دارند یا خیر؟