نیروگاه خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی

این کلکتورها به شکل یک عرقچین از یک کره می باشند و به دو نوع ساخته می شوند.
در نوع اول که کاربرد بیشتری دارد سطح داخل آن با موادی با ضریب انعکاس بالا پوشیده شده است. سطح دریافت کننده …

این کلکتورها به شکل یک عرقچین از یک کره می باشند و به دو نوع ساخته می شوند.

در نوع اول که کاربرد بیشتری دارد سطح داخل آن با موادی با ضریب انعکاس بالا پوشیده شده است. سطح دریافت کننده پرتوهای خورشید در این کلکتورها می تواند به صورت یک پارچه طراحی و ساخته شود و یا می تواند از تعبیه یک سری آینه های تخت کوچک در رویه داخلی یک سطح بشقابی شکل تشکیل شده باشد که در مجموع یک سطح انعکاس بشقابی را تشکیل می دهد پرتوهای موازی رسیده از خورشید (چون خورشید به اندازه کافی از زمین دور است و می توان پرتوهای رسیده از آن را به صورت موازی در نظر گرفت) توسط سطح انعکاس دهنده در مرکز بشقاب تابیده می شود که در این مکان سطح جذب کننده انرژی قرار دارد. (در این سطح می تواند یک موتور استرلینگ جهت تولید انرژی الکتریکی قرار گیرد).

در این کلکتورها نیز جهت بالا بردن راندمان و داشتن یک دمای ثابت در سطح جذب کننده انرژی از یک سیستم ردیاب خورشید استفاده می شود.

توسط احمد

http://ahmad۱۲۱ali.blogfa.com